skip to Main Content

Algemene voorwaarden van Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

b. partijen:

1. Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (zie ook Algemene Voorwaarden Onderaanneming.)

2. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV. :

De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

c. Werkprogramma:

een formulier waarop Saadhoff schoonmaakorganisatie BV in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

d. Object:

het schoon te houden gebouw, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door Saadhoff schoonmaakorganisatie BV de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag Saadhoff schoonmaakorganisatie BV er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 2 maand na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving Saadhoff schoonmaakorganisatie BV middels een schrijven van het tegendeel bericht.

b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in

de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden,

voor partijen slechts bindend, indien de wijzigingen door partijen schriftelijk zijn

overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke

opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

a. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.

b. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

c. Voor onderaanneming ten behoeve van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

c. Indien het Saadhoff schoonmaakorganisatie BV tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dan blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel Saadhoff schoonmaakorganisatie BV kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 7 Contractnaleving en controle

geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en –controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Saadhoff schoonmaakorganisatie BV onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

2. een redelijke termijn waarbinnen Saadhoff schoonmaakorganisatie BV de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

c. Indien door Saadhoff schoonmaakorganisatie BV de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Saadhoff schoonmaakorganisatie BV hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afwijking van de belangen van de opdrachtgever en Saadhoff schoonmaakorganisatie BV een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kostenloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Saadhoff schoonmaakorganisatie BV toegestaan kostenloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

c. In overleg tussen opdrachtgever en Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Saadhoff schoonmaakorganisatie BV kostenloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV eraan te werken, dat Saadhoff schoonmaakorganisatie BVbedoelde goederen terugneemt.

d. in overleg met Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV voldoende faciliteiten kostenloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV,tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal Saadhoff schoonmaakorganisatie BV acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 10 Betaling

a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

b. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

c. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichting.

d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vordering op Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer Saadhoff schoonmaakorganisatie BV goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals

schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt Saadhoff schoonmaakorganisatie BV

zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende

rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is gerechtigd

om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat

der vervaltermijn van deze ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever

gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000,-- per gebeurtenis. Boven €1.134.000,-- is Saadhoff schoonmaakorganisatie BV niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV een andere maximumbedrag overeengekomen (zie lid b. van dit artikel).

Veendam / Telefoon: 0598-392015

b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV,zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000,-- doch niet meer dan €2.500.000,-- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die Saadhoff schoonmaakorganisatie BV heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

c. De schade, zoals bedoeld in lid a. en b. waarvoor Saadhoff schoonmaakorganisatie BV tot aan het genoemde maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiele schade en letselschade. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van de sleutels vergoed.

d. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a. en b. de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen Saadhoff schoonmaakorganisatie BV verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van

€ 50.000,-- per aanspraak en € 100.000,-- per verzekeringsjaar.

e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Saadhoff schoonmaakorganisatie BV niet aansprakelijk.

f. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

g. De opdrachtgever vrijwaart Saadhoff schoonmaakorganisatie BV voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 2 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Schadeloosstelling

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV met Saadhoff schoonmaakorganisatie BV,respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Saadhoff schoonmaakorganisatie BV en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Saadhoff schoonmaakorganisatie BV om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

b. Indien zonder instemming van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV door de opdrachtgever aan arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV een boete van € 500,-- per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:

- Bij opzegging door Saadhoff schoonmaakorganisatie BV

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

- Bij opzegging door opdrachtgever:

1. indien Saadhoff schoonmaakorganisatie BV meedingt in nieuwe

aanbestedingsprocedure:

op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV bekend is gemaakt;

2. indien Saadhoff schoonmaakorganisatie BV niet meedingt in nieuwe

aanbestedingsprocedure:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV bekend is gemaakt.

Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekenstelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid

a. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbetaling, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

b. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform de bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake is van contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op een van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

c. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met Saadhoff schoonmaakorganisatie BV,de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a. niet uitbesteedt aan een andere doch inbesteedt, zijn de artikelen BW7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen Saadhoff schoonmaakorganisatie BV en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

c. Indien de maatregel van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 17 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechtiging worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer een van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

c. De Raad van Arbitrage voor de schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

Verhuur machines

Artikel 18: Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde zaken, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te Veendam, hierna te noemen Saadhoff schoonmaakorganisatie BV en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 19: Kredietwaardigheid.

Elke met Saadhoff schoonmaakorganisatie BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Saadhoff schoonmaakorganisatie BV van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 20: Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst gaat in op de datum zoals vermeld op de huurovereenkomst en eindigt op het moment dat de zaken weer bij de verhuurder worden ingeleverd. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Voor bepaalde verhuurartikelen is de kortste huurperiode een halve dag ( op aanvraag nader te specificeren).

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 21: Levering en terugbezorging.

21-1 De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij Saadhoff schoonmaakorganisatie BV op te halen en bij

beëindiging van het huurcontract aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 Indien de datum voor retournering van de zaken wordt overschreden is de huurder aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV een onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging-vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV op verdere schadevergoeding.

Artikel 22: Leveringstermijn.

Indien Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde zaken aan de huurder te bezorgen, zal Saadhoff schoonmaakorganisatie BV er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 23: Personeel van Saadhoff s.m.b.

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en /of andere werkzaamheden van de gehuurde zaken gebruik maakt van de diensten van werknemers van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV, worden deze geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover Saadhoff schoonmaakorganisatie BV aansprakelijk.

Artikel 24: Controle op goede staat van de zaken.

De huurder wordt geacht na ontvangst, de gehuurde zaken op gebreken te hebben gecontroleerd en bij geen onverwijlde reactie worden de zaken geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 25: Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.

b. geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen.

c. Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.

d. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te vrijwaren.

e. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te doen geschieden.

f. huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde zaken niet toegankelijk zijn voor derden.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 26: Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundig behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden geschouwd dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 27: Waarborgsom.

27-1 Verhuurder is gerechtigd van de huurder een waarborgsom te vorderen alvorens hij de gehuurde zaken een de huurder overdraagt.

27-2 Saadhoff schoonmaakorganisatie BV behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel15 lid 2 bedoeld.

27-3 Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Saadhoff schoonmaakorganisatie BV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 28: Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde zaken zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging etc., o.a. ten gevolge van brand. Zonder toestemming van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

Artikel 29: Schade en gebreken.

29-1 de huurder is verplicht elke schade en elke gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV te melden. Zonder toestemming van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

29-2 veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde zaken zal Saadhoff schoonmaakorganisatie BV slecht in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

29-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging als de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

29-4 Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolgde van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 30: Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde zaken veroorzaakt, is Saadhoff schoonmaakorganisatie BV niet aansprakelijk. Huurder zal Saadhoff schoonmaakorganisatie BV ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Deze vrijwaring is ook van toepassing op schade en/of letsel die de huurder aan zichzelf of aan derden toebrengt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 31: Mededelingsverplichtingen huurder.

31-1 Huurder dient Saadhoff schoonmaakorganisatie BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende zaken, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde zaken of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surceance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

31-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 32: Opzegging / ontbinding.

32-1 De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder geschiedt door inlevering van de gehuurde zaken bij de verhuurder.

32-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst dienen de gehuurde zaken in dezelfde conditie waarin verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Saadhoff schoonmaakorganisatie BV worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Saadhoff schoonmaakorganisatie BV gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

32-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreken blijft is Saadhoff schoonmaakorganisatie BV bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

32-4 Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen welke huurovereenkomst door de verhuurder vaartijdig wordt opgezegd heeft de verhuurder recht op een schade vergoeding gelijk aan de huur welke verschuldigd is over de gehele vooraf bepaalde huurtermijn.

Artikel 33: Vervangen.

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Saadhoff schoonmaakorganisatie BV een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde zaken.

Veendam / Telefoon: 0598-392015

Artikel 34: Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 35: Retentierecht.

Wanneer Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor dienkosten voldoend zekerheid heeft gesteld.

Artikel 36: Betaling.

36-1 Betaling dien contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

36-2 Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 8 % zakelijk, 2%

Particulier berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

36-3 Saadhoff schoonmaakorganisatie BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rent om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt is vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

36-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,--. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

36-5 Uit het enkele feit dat Saadhoff schoonmaakorganisatie BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 37: Toepasselijk recht.

Op alle door Saadhoff schoonmaakorganisatie BV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Saadhoff schoonmaakorganisatie BV

DWM-weg 29m

9641 RA Veendam

Back To Top