skip to Main Content

Privacyverklaring van Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV

PRIVACYVERKLARING  2.1  Saadhoff Schoonmaak Organisatie BV.  01 Mei 2018

 

 

PRIVACYVERKLARING
Saadhoff schoonmaakorganisatie BV., gevestigd aan Odewaldlaan 16 9648 BD te wildervank,
DWM-weg 29M 9641 RA  Veendam
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Functionarissen  Gegevensbescherming van Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. zijn te bereiken jolanda@saadhoff.nl en/of karel@saadhoff.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam / bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- offertes, opdrachten

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan

  te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website, zoals het downloaden van publicaties

   Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer indien je een bestelling doet via onze

   website of een van onze diensten afneemt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saadhoff.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief/offerets en/of reclamefolder,facturen,

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, aankondigingen.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren en/of uit te voeren,

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die eventuele gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier ombesluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV.  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

- Lopende offertes 1 jaar

- Offertes en/of diensten tot uitvoering zijn gekomen  1 jaar na opzegging of naar uitvoering onze diensten daarvan. (mits er een langere garantie termijn aan gekoppeld is) dan geld als regel 1 jaar na de  garantie termijn

- Klanten correspondenties na opzegging of naar uitvoering van onze diensten. 1 jaar

- Facturen maximaal 10 jaar  

Delen van persoonsgegevens met derden
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV.  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV.  gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Verstrekking aan derden
Uw Informatie wordt door Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. in bepaalde gevallen verstrekt aan derden. Alleen ter zake doende Informatie wordt daarbij gedeeld.
Het gaat daarbij om derden die zij inschakelt in verband met het verrichten van haar werkzaamheden. Derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van haar taken en de derden met wie zij anderszins samenwerkt, Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. maakt bij het aanbieden van de Website en Applicatie in sommige gevallen ook gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database.
De categorieën van derden zijn met name: derden belast met  gemeentes, overheidsorganen/-diensten,  belastingdienst, politie en justitie), aannemers en (andere) opdrachtnemers (dienstverleners, deurwaarders, advocaten, notarissen, accountants).
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. sluit als de wet daartoe verplicht met deze derden overeenkomsten waarin afspraken zijn gemaakt onder andere over: verantwoordelijkheid voor de verwerking, het melden van datalekken, de technische en organisatorische maatregelen die getroffen worden om Informatie te beveiligen, afspraken over het inschakelen van anderen bij de verwerking en een verbod op het verwerken van Informatie buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”).

Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. zal uw Informatie in bepaalde gevallen alleen verstrekken aan derden als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Zonder uw toestemming zal Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. uw Informatie bijvoorbeeld niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (denk aan het toezenden van aanbiedingen door de betreffende partij). Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. kan deze Informatie overigens wel aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot u persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde of statistische informatie, niet zijnde uw IP-adres).
Op de Website en in de Applicatie kunnen hyperlinks staan waarmee u de Website en/of Applicatie verlaat en op de websites en/of applicaties van andere partijen terecht komt. Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacyreglement van Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. heeft in dat verband alleen betrekking op Informatie die door Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. verwerkt wordt.
Saadhoff Schoonmaakorganisatie BV. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonmaakorganisatie BV. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saadhoff.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Schoonmaakorganisatie BV. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met Saadhoff schoonmaakorganisatie BV.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saadhoff schoonmaakorganisatie BV. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saadhoff.nl 

Back To Top